MILJÖPOLICY / KLIMATBERÄKNINGAR

Profsafe AB med tillhörande dotterbolags verksamhet och dagliga arbete ska präglas av omtanke och omsorg av miljön. 
Att efterfölja lagar och överenskommelser för en bättre miljö i alla verksamhetsländer är ett absolut minimikrav. Miljötänkande ska vara en naturlig och integrerad del i den affärsmässiga verksamheten samt i det löpande utvecklings- och designarbetet.
Vid val av produktionsmetoder, produktutföranden, material och underleverantörer ska miljöaspekten alltid beaktas och väga tungt. Det skall i möjligaste mån alltid väljas miljöanpassade metoder och komponenter. 
Produkterna skall i möjligaste mån kretsloppsanpassas. 

Profsafe AB

Bild1.jpg

VD

KLIMATBERÄKNINGAR

Klimatrapporten (ladda ner rapport nedan) beskriver klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv för Profsafe hela verksamhet under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Beräkningarna sker enligt GHG-protokollets riktlinjer för beräkning av växthusgasutsläpp för företag (GHG Protocol, 2004).
Beräkningarna är en del av Profsafe och koncernen Lagercrantz klimatstrategi. Beräkningarna är framtagna för att vara harmoniserade med de krav CSRD ställer på företag och ska också fungera som underlag för att svara på upphandlingar och kommunikation både internt och externt gällande klimatpåverkan. Denna rapport är anpassad för extern kommunikation, en rapport med ytterligare mer detaljerad information är framtagen i samarbete med Miljögiraff AB. Vårt syfte med rapporten är att tydliggöra vårt totala klimatavtryck utifrån den verksamhet vi bedriver, använda data för att informera våra kunder om vilken klimatpåverkan våra levererade produkter har samt att bedriva utsläppsminskande aktiviteter för att på sikt blir utsläppsneutrala.

Ladda ner:
KLIMATRAPPORT 2023